• 2018
  • Lei Municipal
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1808/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1807/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1806/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1805/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1804/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1803/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1802/2018

    Data:26/11/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1801/2018

    Data:05/11/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1800/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1799/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1798/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1797/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1796/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1795/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1794/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1793/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1792/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1791/2018

    Data:25/10/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1790/2018

    Data:03/10/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1789/2018

    Data:03/10/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1788/2018

    Data:03/10/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1787/2018

    Data:03/10/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1786/2018

    Data:03/10/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1785/2018

    Data:03/10/2018
    Baixado: Nenhuma Vez
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1784/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1783/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1782/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1781/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1780/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1779/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1778/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1777/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1776/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: Nenhuma Vez
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1775/2018

    Data:18/09/2018
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1773/2018

    Data:22/08/2018
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1772/2018

    Data:09/08/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1771/2018

    Data:09/08/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1770/2018

    Data:09/08/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1769/2018

    Data:09/08/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1768/2018

    Data:20/07/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1767/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1766/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1765/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1764/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1763/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1762/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1761/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1760/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1759/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1758/2018

    Data:18/07/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL N°. 1757/2018

    Data:17/07/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL N°. 1756/2018

    Data:17/07/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL N°. 1755/2018

    Data:17/07/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1748/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1754/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1753/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1752/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1751/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1750/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1749/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1747/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1746/2018

    Data:19/06/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1745/2018

    Data:18/06/2018
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1744/2018

    Data:18/06/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1743/2018

    Data:18/06/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1742/2018

    Data:18/06/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1741/2018

    Data:18/06/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1740/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1738/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1737/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1736/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1735/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1734/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1733/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1732/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1737/2018

    Data:24/05/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1731/2018

    Data:23/05/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL 412-02

    Data:15/05/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1730/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1729/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1728/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1727/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1726/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1725/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1724/2018

    Data:14/05/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1723/2018

    Data:02/05/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1722/2018

    Data:22/04/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1721/2018

    Data:19/04/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1720/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1719/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1718/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1717/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1716/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1715/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1714/2018

    Data:18/04/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1713/2018

    Data:16/04/2018
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1712/2018

    Data:05/04/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1711/2018

    Data:26/03/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1710/2018

    Data:26/03/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1709/2018

    Data:26/03/2018
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1708/2018

    Data:26/03/2018
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1707/2018

    Data:26/03/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1706/18

    Data:26/03/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1705/2018

    Data:23/03/2018
    Baixado: 32vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1704/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 27vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1703/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 22vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1702/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1701/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1700/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1699/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 27vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1698/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 24vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1697/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1696/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1695/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1694/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 28vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1693/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1692/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 17vezes
   • ​LEI MUNICIPAL Nº 1691/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1690/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 26vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1689/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 25vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1688/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 22vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1687/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1686/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1685/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1684/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1683/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1682/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1681/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1680/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1679/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 22vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1678/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 23vezes
   • ​LEI MUNICIPAL Nº. 1677/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 23vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1676/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 28vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1675/2018.

    Data:15/02/2018
    Baixado: 24vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1674/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1673/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1672/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1671/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1670/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1669/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1668/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1667/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1666/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1665/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1664/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1663/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1662/18

    Data:30/01/2018
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1660/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1661/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 47vezes
 • 2017
 • 2016
  • Lei Municipal
   • LEI MUNICIPAL 1393/2016

    Data:15/03/2016
    Baixado: 38vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1390/16

    Data:09/03/2016
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1392/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1391/16

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1389/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1388/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1387/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1386/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1385/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1384/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1383/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1382/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL 1380/2016

    Data:25/02/2016
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL 1379/2016

    Data:25/02/2016
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1378/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1377/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1376/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1375/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1373/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1372/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 23vezes
   • LEI MUNICIPAL 1374/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 31vezes